In eerdere blogs heeft House of Mediators aandacht besteed aan het wetsvoorstel dat het inzetten van mediation in Nederland zou moeten bevorderen. Recent is nog belicht wat het wetsvoorstel zou betekenen voor de arbeidspraktijk. Het is bepaald geen soepel traject geweest dat dit wetsvoorstel heeft afgelegd. Bijna vier jaar nadat het oorspronkelijke wetsvoorstel is ingediend, wordt wel aangenomen dat het voorstel definitief op een dood spoor zit.

Op 16 januari 2017 wilde de Minister van Justitie nog met expert meetings de knelpunten rondom het voorstel oplossen en vervolgens het voorstel opnieuw voorleggen:

Gelet op de strekking van de motie en ter bevordering van de voortgang van het wetgevingsproces ben ik voornemens om in januari 2017 een of meerdere expertsessies te organiseren waarin de uitkomsten van de consultatie worden besproken, alsmede mogelijke oplossingen voor geconstateerde knelpunten worden verkend. Doel is te komen tot een wetsvoorstel dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. Voor deze expertsessie(s) zullen in elk geval organisaties worden uitgenodigd die een bijdrage hebben geleverd in het kader van de consultatie van het wetsontwerp. Na deze expertsessie(s) zal ik het eventueel aangepaste wetsvoorstel via de ministerraad voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State en na verwerking van dat advies zo spoedig mogelijk aan uw Kamer zenden.

De (eerste) expert meeting zou plaatsvinden op 7 februari 2017. Na het aftreden van Minister van der Steur is die expert meeting afgezegd. Of dit inderdaad, zoals wordt aangenomen, een aanwijzing is dat het huidige kabinet zonder Van der Steur niet verder zal gaan met dit wetsontwerp, zal op korte termijn duidelijk moeten worden.

Het wetsvoorstel is overigens zeker niet de enige manier waarop de overheid probeert de voordelen van mediation bekender te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld al ruime tijd aandacht gevraagd voor ‘mediation naast rechtspraak’. Zie bijvoorbeeld de brochure van de Rijksoverheid ‘mediation naast rechtspraak‘ en deze animatie van de Rechtspraak.