Welke weg volgt de bedrijfsarts bij arbeidsconflict en ziekte? In eerdere blogs hebben wij al geschreven over de zesde STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten die in oktober 2014 is geïntroduceerd. De Werkwijzer beoogt voor de bedrijfsarts een praktische handwijzer te zijn in situaties waarin sprake is van arbeidsverzuim in relatie tot een arbeidsconflict. Het creëert tevens voor de werkgever en werknemer duidelijkheid over hun inspanningsverplichtingen.

Geen toepassing werkwijzer door bedrijfsartsen NVAB 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verwierp echter in 2015 de STECR Werkwijzer en adviseerde haar bedrijfsartsen de Werkwijzer niet te gebruiken. De voornaamste reden voor het NVAB was dat de Werkwijzer in haar ogen weinig ruimte bood voor gezondheidskundige evidence en overwegingen, maar de juridische aspecten voorop stelt. Volgens de NVAB beperkt de Werkwijzer de rol van de bedrijfsarts tot het beoordelen van de vraag of er sprake is van ziekte die de werknemer verhindert de bedongen arbeid te verrichten. Hiermee wordt het juridisch kader vooropgesteld, hetgeen volgens het NVAB ten koste gaat van de gezondheidskundige afweging die een bedrijfsarts moet maken bij het uitvoeren van zijn kerntaak.

NVAB komt terug op eerder advies

De NVAB en STECR zijn in de afgelopen periode in overleg gegaan over de ontstane situatie rond de STECR Werkwijzer. Zij hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin het NVAB haar negatieve advies over toepassing van de Werkwijzer heeft ingetrokken en waarin de Werkwijzer wordt aangevuld met een nadere toelichting over de advisering door de bedrijfsarts.

Advisering door de bedrijfsarts

De belangrijkste aanvullingen van de STECR Werkwijzer over de rol van de bedrijfsarts betreffen de volgende aspecten:

1.     Uitgangspunt is en blijft de kerntaak van de bedrijfsarts: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden. Hoewel in de opzet van de Werkwijzer de juridische aspecten rond ziekte en arbeidsconflict voorop staan, laat de werkwijzer de bedrijfsarts volledige ruimte om alle adviezen aan werkgever en werknemer te geven die hem zinvol lijken.

2.     De bedrijfsarts geeft ondubbelzinnig advies over de vraag of de werknemer zijn werk wegens ziekte verzuimt. In dat geval is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing. De bedrijfsarts adviseert dan de werkgever en werknemer vanuit de (proces)verplichtingen van de WVP en geeft gezondheidskundige adviezen. In deze situatie wordt gehandeld volgens de Werkwijzer.

3.     Indien sprake is van verzuim ‘niet-wegens-ziekte’ is de WVP niet van toepassing en geeft de bedrijfsarts alleen gezondheidskundige adviezen aan de werkgever en werknemer. De Werkwijzer geeft ook voor deze situatie aanwijzingen, hoewel strikt genomen dit buiten haar reikwijdte valt. De bedrijfsarts mag hier zijn eigen professionele afwegingen maken.

Welke weg volgt nu de bedrijfsarts bij arbeidsconflict en ziekte?

De NVAB adviseert niet meer negatief over toepassing van de STECR Werkwijzer, maar komt wel met een eigen richtlijn Arbeidsconflicten die zich vooral richt op (evidence-based) interventies die de bedrijfsarts kan adviseren. Afwachten wat dit voor de praktijk gaat betekenen. Dus wordt vervolgd.